สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

ผู้อำนวยการ

นายมนัส ชูราศรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนและเตรียมความพร้อม เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบการเรียนรู้สมรรถนะอิเล็กทรอนิกส์ TPQI E-Training และช่องทางให้นักเรียนเข้าใช้แฟ้มสะสมผลงาน E-Portfolio ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อประโยชน์ในการมีงานทำและการสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ (E-Workforce Ecosystem Platform)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าทีส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ บุคคลที่มีความประสงค์ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

วิทยาลัยเทคนิคสิชลเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสิชล ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคลากร วิทยาลัยเทคนิคสิชล โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 - 16 พฤศจิกายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.30 น. และภาคบ่าย 13.00-16.30 น.

    

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2566 11:40

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4205

วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2565 16:21

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช ขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

      วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อ่านต่อ 

วิทยาลัยเทคนิคสิชลเปิดทำการสอน 2 ระดับ ได้แก่

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ  ประกอบด้วยสาขางาน ยานยนต์ (ระบบปกติและระบบทิวิคาคี), เครื่องมือกล, ผลิตภัณฑ์, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การโรงแรม
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทิวิภาคี ประกอบด้วยสาขางานเทคนิคยานยนต์, เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์, เครื่องมือกล, เทคโนโลยีงานเชื่อม,โครงสร้างโลหะ, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, การบัญชี, ธุรกิจดิจิทัล, บริการอาหารและเครื่องดื่ม


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดองหรือ

เก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

https://sites.google.com/sichontc.ac.th/botanic-garden/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ

 

แบบฟอร์มการติดต่อ