สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

Easy minimal Template

 

ประวัติความเป็นมา

      วิทยาลัยเทคนิคสิชล จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน รวมทั้งให้บริการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น อันจะเป็นสการเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชลขึ้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาในสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่ชุมชน และผลิตกำลังคนสายอาชีวศึกษาให้เพียงพอกับตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2537 โดยการจัดการศึกษาวิชาชีพมุ่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศจะต้องทำการพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพเป็นสำคัญ และเพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่เรียนของนักเรียนผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสได้เรียนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ได้เปิดทำการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อาศัยครู อาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชช่วยทำการสอนในปีแรก

 

วิสัยทัศน์

      มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ

 

พันธกิจ

      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีมาตรฐานการอาชีวศึกษา
      2.บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
      4. บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชนและสังคม
      5. ส่งเสริมทำนุบำรุงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และศิลปวัฒนธรรม

 

 

ปรัชญา
      ปรัชญา ฝีมือเป็นเยี่ยม วิชาการเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง

 

 
อัตลักษณ์
      ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม

 

 
เอกลักษณ์
      นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ชุมชน หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

 

 

สีประจำวิทยาลัยเทคนิคสิชล

      "สีฟ้า และ สีขาว"

 

 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสิชล

      ที่ตั้ง : เลขที่ 44 ม.5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

      โทรศัพท์ : 0-7536-7891

      โทรสาร : 0-7536-7891

      เว็บไซต์ : https://www.sichontc.ac.th

      อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.