สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของวิทยาลัยเทคนิคสิชล นครศรีธรรมราช ขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล