สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งหน้าที่
1 นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล ประธานกรรมการ
2 นายนพพิจิตร วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ กรรมการ
3 นายชัยวัฒน์ เห็นถูก รองผู้อำนวยการ กรรมการ
4 นางสุภาศิณี ชนะราวี รองผู้อำนวยการ กรรมการ
5 นายชุติไชย ทองมีขวัญ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ
6 นางประภักสร นวลยัง ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
7 นางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
8 นายฐะนะพงศ์ หวันหมัด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 นายบรรจง มณีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10 นายไกรจักร ศรีนำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11 นางอุษา ศรีรัชชะ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล มีหน้าที่เป็นผู่ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. กำหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. กำหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษาการยุบ ขยาย ในประเภทวิชา สาขาวิชา วิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
  4. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรม
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดแผนกวิชาชีพใหม่และการยุบ เลิก แผนกวิชาชีพ
  6. กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
  7. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 


 

คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสิชล

ลำดับที่ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1 นายสมบูรณ์ ชดช้อย ประธานกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคสิชล
2 นายไกรจักร ศรีนำ กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
3 นางกาญจนา ทองเต็ม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
4 นางอรวรรณ จิตเขม้น กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายสันติ พันธวาที กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นายอรรถวิทย์ พรหมคีรี กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระครูวิศาล ธรรมจารี กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8 นายราเชษฐ์ โต๊ะสาร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
9 นางสุณีภรณ์ จินดานิล กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
10 นายสิทธิพร เห็นจริง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
11 นายเศกสรรค์ กังสะวิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายมนู เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายอภิเชษฐ์ จินดาวัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายศิลป์ชัย สุนทรมัฎฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 ร้อยตำรวจตรี เสรี ขนาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16 นายมนัส ชูราศรี กรรมการและเลขานุการ
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ของวิทยาลัยเทคนิคสิชล ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและตามกฎหมายอื่นที่กำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา