สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio) ด้วย Google Site ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4205

🙋‍♂️📌 หากสนใจสามารถลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/aYhEWg7QbjwVq3rP9