สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิชล ประกาศผลการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกแผนกวิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้